Mình thík Le Pen

Mình thík Le Pen. Bà ấy trúng cử, không chỉ nước Pháp mà cả châu Âu cũng sẽ chuyển động.
Chính trị thế giới đúng là đang cần những nhà “độc tài”. Chỉ “độc tài” mới dẫn dắt được đám đông hoang mang.
Việt nam luôn luôn là riêng một thế giới.
Chúng ta đang có một chính quyền hoang mang và đám đông dân chúng độc tài.