Những lúc không có lời để diễn tả một chuyện gì đó thì thi ca như Truyện Kiều hay Đường Thi là phương tiện tuyệt vời

Những lúc không có lời để diễn tả một chuyện gì đó thì thi ca như Truyện Kiều hay Đường Thi là phương tiện tuyệt vời. Bài này hai câu đầu hay, “đa tình lại phủ nhận như vô tình, chỉ biết trước chén rượu (chia tay) cười không nổi.” Hai câu cuối thì maudlin quá, chắc hợp với tuổi trẻ hơn tuổi già của mình.
Tặng Biệt
Đa tình khước tự tổng vô tình
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh.
Đỗ-Mục
Tặng lúc chia tay
Đa tình mà tựa vô tình
Quạnh hiu chén rượu vắng tanh nụ cười
Nến kia còn tiếc chia phôi
Sụt sùi đến sáng lệ rơi thay người
Bản dịch của Trần Trọng San