Hệ thống nhà e ngày càng pt mạnh

Hệ thống nhà e ngày càng pt mạnh. Với sự đam mê kinh doanh và hướng sẽ đưa chjakj linh rộng khắp cả nước.
Tung hoa chào đón tân chi nhánh và 2 chi nhánh lên đại lý.
Trinh Vũ và boss Trần Mai Linh ơi ủn mông cho team e nào.