Cột mốc 1116 và 1117 không đáng để tồn tại

Cột mốc 1116 và 1117 không đáng để tồn tại..
Đằng sau bức ảnh này là một câu chuyện dài và một hành trình còn dài hơn câu chuyện – hành trình tìm lại lãnh thổ Việt, như những gì đã từng được ghi lại trong sử sách và trong cả Hiến Pháp:
Lãnh thổ nước Việt trải từ mũi Cà Mâu cho đến ải Nam Quan.
Tôi đi không cần Passport. Đây vẫn là lãnh thổ nước tôi, sao tôi phải trình passport? Và bởi bạn không là tôi, nên bạn sẽ thấy khó hiểu, nhưng nếu 1 lần bạn đồng hành cùng tôi, hay nếu 1 lần bạn sống như 1 phần cuộc đời tôi, câu chuyện sẽ trở nên dễ hiểu hơn bao giờ hết.
Nam Quan ải là do Tàu xây – điều đó đúng, tôi không phủ nhận. Nhưng đất Nam Quan dùng để xây nên Nam Quan Ải là của Việt Nam! Cương thổ Việt Nam phải từ cuối mũi Cà Mau cho đến chân Ải Nam Quan. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.