CHÂN

CHÂN, THIỆN, NHẪN
(Hồng Thanh Quang)
Người đời lộng giả thành chân,
Ta đây chỉ muốn thực thần thái nhau…
Trăm năm vui ít, nhiều đau…
Trăm năm vui ít nhiều đau,
Luôn luôn ta mãi trước sau lụy tình.
Xin em, đừng khổ một mình…
Xin em, đừng khổ một mình,
San cho nhau ánh bình minh đoạn trường.
Không yêu thì vẫn còn thương…
Không yêu thì vẫn còn thương,
Gập ghềnh bao nẻo, con đường thiện tâm…
Tiếc chi phút lỡ hôn lầm…
Tiếc chi phút lỡ hôn lầm,
Ta sau bao sự không nhầm cõi duyên.
Bình tâm mặc gió xô thuyền…
Bình tâm mặc gió xô thuyền,
Xá chi những lúc kim tiền lấn nhân…
Tự ta tốt hoá thiên thần…
(6-2-2017)