BUỔI SÁNG THANH TỊNH

BUỔI SÁNG THANH TỊNH, BÀN CHÚT VỀ PHẬT HỌC:
Hôm trước mình có nói với bạn Hoàng Liên Sơn, giáo lý nhà Phật có thể gói trong 3 chữ SẮC, KHÔNG, DUYÊN. Xét cho cùng thì nên bỏ chữ SẮC, chỉ dùng 2 chữ là đủ.
Chữ DUYÊN là đời sống. Chữ KHÔNG là bản chất của đời sống đó.
Một cách ví cụ thể hơn, thế này: Chữ DUYÊN là thân đò, chữ KHÔNG là lòng đò, trong chuyến đò qua thế gian này.
Và trong cái “thân đò” DUYÊN KHỞI kia dĩ nhiên đã có SẮC – CÓ ở đó rồi. Trong KHÔNG – hiểu theo nghĩa Tính không, cũng có SẮC rồi.
Xin các bậc đàn anh Phạm Lưu Vũ, Đỗ Minh Tuấn, Văn Chinh Đinh Paul Nguyễn Hoàng Đức…thông tỏ về triết học, Phật học hơn cho đôi lời chỉ giáo.