Bia mùa Hè

1  
Bia mùa Hè
Rượu mùa Đông
Cười một lẽ
Chết trong lòng.
#ngoaonotes
L i e u H a T r i n h
See Translation